Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2015

How about a scotch on the rocks?

Hình ảnh
I swear I could live in this kimono. If you've checked my instagram already I hope you enjoyed the funny photo that got out of this shooting.